Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Winkelruimte.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Winkelruimte.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Algemeen

Deze website is samengesteld door de vennootschap onder firma Winkelruimte.nl, statutair gevestigd te Zoetermeer, nummer Kamer van Koophandel: 5655072.

Definities

 • Winkelruimte.nl: Alle pagina's die deel uit maken van de website http://www.winkelruimte.nl.
 • Advertentie: Het aanbieden van een winkelruimte op Winkelruimte.nl.
 • Adverteerder: De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Winkelruimte.nl.
 • Gebruiker: Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Winkelruimte.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties.
 • Schade: Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

 • Het plaatsen van advertenties op Winkelruimte.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Winkelruimte.nl. Dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op Winkelruimte.nl zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een emailadres en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Winkelruimte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen. 
 • Winkelruimte.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder. 
 • Gegevens die verstrekt zijn door de adverteerder zullen door Winkelruimte.nl niet aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder.

Adverteren

Na registratie is het mogelijk om de eerste drie maanden zonder kosten een advertentie te plaatsen op Winkelruimte.nl. Na drie maanden sturen wij een e-mail met de vraag of u de advertentie wilt continueren tegen betaling voor het adverteren op de website van Winkelruimte.nl.

 • Tarieven staan op de tarievenpagina op Winkelruimte.nl. Wanneer dit tarief wijzigt wordt u ruimschoots voor de tariefswijziging op de hoogte gesteld.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Winkelruimte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud. 
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn. 
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden. 

Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan:

 • Multi Level Marketing advertenties. - Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website.
 • Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's.
 • Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.

Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen. Winkelruimte.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Winkelruimte.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen. Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Winkelruimte.nl. Winkelruimte.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder - gebruiker

Winkelruimte.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Winkelruimte.nl hierbij geen partij. Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. Winkelruimte.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Betaalde diensten

Winkelruimte.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van een advertentie.

Overige aansprakelijkheid

 • Winkelruimte.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Winkelruimte.nl. 
 • Winkelruimte.nl is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van Winkelruimte.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt
 • Winkelruimte.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site. 

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Winkelruimte.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Winkelruimte.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Winkelruimte.nl te ontzeggen. Bij misbruik van Winkelruimte.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie. Bij oplichting verleend Winkelruimte.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld. Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Winkelruimte.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Overige

Winkelruimte.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.